این اقلیت یک نفره

وبلاگ شخصی علی امامی نائینی

این اقلیت یک نفره

وبلاگ شخصی علی امامی نائینیکار من تغییر دادن دنیا یا تغییر دادن بشریت نیست . زیرا من تقوا و روشنگری لازم برای چنین کاری را ندارم . کار من شاید آن باشد که به ارزش‌هایی خدمت کنم که بی وجود آنها، حتا جهانِ تغییریافته ارزش احترام ندارد.

آلبر کامو – طاعون

نمی توان درباره ی خود شرح مختصر و مفیدی نوشت ، باور دارم که توضیح از خود کاری عبث است ، مخصوصا اگر آن را به صورت مطلق انتشار بدهیم و بگوییم این من هستم، اینکه چند سال بعد یا حتی چند ساعت بعد دیگر آن چیری که نوشتیم نخواهیم بود . پس بهتر است بگویم نامی ثابت دارم و به همین اکتفا کنم ، نامی که برایم انتخاب شده و فامیلی که در آن رشد و نمو کردم . من علی امامی نائینی هستم .